Home Αυτοδιοίκηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου
ΑυτοδιοίκησηΧαλάνδρι

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της υλοποίησης προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου. ***
 2. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 170/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Καθιέρωση Διαφορετικού Ωραρίου Λειτουργίας Διευθύνσεων & Υπηρεσιών του Δήμου μας.
 3. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού του έργου «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (Δήμου Μητροπολιτικών Κέντρων) με κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2016-2020» (κωδικός πράξης ΣΑ- κωδικός εναρίθμου: 2022ΣΕ27510048)».
 4. Έγκριση πρακτικών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 5. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 120/2023 χρηματικό κατάλογο (αρχικός κατάλογος 325/2015), λόγω της με αρ. 380/2023 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Δεύτερου Τμήματος.
 6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 3095/2023 χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 7. Παραχώρηση χρήσης των Αθλητικών Κέντρων «Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ», «Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ», & του Αθλητικού Κέντρου επί της οδού Αποστολοπούλου για την Αθλητική Περίοδο από 01/09/2023 έως 31/08/2024.
 8. Παραχώρηση έδρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Περιηγητική Ένωση Χαλανδρίου», στο κτίριο της οδού Σολωμού 10.
 9. Συγκρότηση της “Επιτροπής Παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», Α.Μ. 186/2022, προϋπ. 249.240,00€, με ΦΠΑ”.
 10. Τροποποίηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής.
 11. Κατάργηση θέσεων κενωθέντων περιπτέρων.
 12. Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεως περιπτέρου, επί της οδού Λεωφόρος Πεντέλης 15 και Αφροδίτης.
 13. Έγκριση ή μη σχεδίου σύμβασης συνεργασίας (τύπου Β) μεταξύ Δήμου Χαλανδρίου και της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ)».
 14. Τροποποίηση της με Α.Π.: 20627/28-06-2021 σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια λιπαντικών και αντιψυκτικών», που έχει συνάψει ο Δήμος Χαλανδρίου με την εταιρεία «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     Α.Ε.  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», λόγω αναπροσαρμογής του τιμήματος της προμήθειας όπου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που προκύπτει κάθε μήνα με σχετική ανακοίνωση όπου δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατ΄ εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 53 του ν.4412/2016 καθώς και την  παρ.1γ΄του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
 15. Έγκριση του από 20/7/2023 γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας που αφορά την 4η παράταση του χρόνου παράδοσης της με αρ. πρωτ. 42925/27-12-2021 σύμβασης με (ΑΔΑΜ: 21SYMV009847234), με αντικείμενο τη «Χρηματοδοτική μίσθωση – Leasing – ενός φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη (ομάδα 1)», ποσού 309.355,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 16. Έγκριση του από 21/7/2023 γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας που αφορά τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της με αριθμ. πρωτ. 45979/12-12-2022 σύμβασης με (ΑΔΑΜ: 22SYMV011788227), με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 Κ.Μ.», ποσού 86.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% που αφορά το πρόγραμμα CulturalHidrant.
 17. Παραχώρηση εξοπλισμού καθαριότητας (απορριμματοφόρα – κάδοι) σε δήμους που τον έχουν ανάγκη.
 18. Έγκριση τοποθέτησης Φωτεινής Σηματοδότησης επί του νοτίου SR της Αττικής οδού και οδού Ολύμπου στο Δήμο Χαλανδρίου.
 19. Εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και ΑμΕΑ, λόγω παράνομης στάθμευσης στην οδό ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ.
 20. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Διαμόρφωση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας ΑΜ 4/23.
 21. Έγκριση 5ου ΑΠΕ, 5ου ΠΚΤΜΝΕ & 2ης ΣΣΕ του έργου «Νέο κτίριο Δημαρχείου Χαλανδρίου με θέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ισόγειο ΚΥΕ (καφέ, αναψυκτήριο), υπόγειους χώρους στάθμευσης και υπόγειο χώρο Υ/Σ ΔΕΗ», Α.Μ. 17/18 αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
 22. Έγκριση παράτασης για το έργο: «Δημιουργία pocketparks» Α.Μ. 27/22.
 23. Έγκριση παράτασης του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή της πλατείας Φ.Ο.Τ. – Ιωαννίνων ΑΜ 24/2022».
 24. Έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΑΘΛΗΣΗΣ  1237  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» (Α.Μ.  22/2020) της   Αναδόχου «Latern Construction Company SA».
 25. Έγκριση 2ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2020 ΑΜ 08/2020».
 26. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για την αποζημίωση λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0478022 στο Ο.Τ. 834, μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου.
 27. Εξωδικαστικός συμβιβασμός ιδιοκτήτη και προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 443943/05-08-2019 Απόφαση Κύρωσης της 1 Α1/2019 Διορθωτικής Πράξης της 1/2005 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 24 (Κ.Α. 0643006γ) και συμψηφισμός της εισφοράς σε χρήμα από την καταβολή της αποζημίωσης.
 28. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στις περιοχές επέμβασης στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. 16 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΘΝΟΥΣ».
 29. Λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος για δένδρα επί των οδών 1) Πανδώρας 39, 2) Αιγαίου και Παπαρηγοπούλου.
 30. Άδεια κοπής δένδρου.

Related Articles

  «Δρολάπι» του Ευάγγελου Αυδίκου

Η Λέσχη Ανάγνωσης  του Πολιτιστικού – Επιστημονικού Συλλόγου Χαλανδρίου “Αργώ”   σε συνεργασία με την...

Δημήτρης Μητροπάνος «Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο»

Η πόλη ανάβει τα φώτα της και φιλοξενεί άγνωστες ιστορίες για τον...

Νέοι Δημοτικοί χώροι Δωρεάν Στάθμευσης στο Γαλάτσι

Η διοίκηση του Δήμου Γαλατσίου, γνωρίζοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι...